top of page

Huurvoorwaarden

Artikel 1: Algemene Bepalingen 

1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden kennen onderstaande termen de volgende betekenis: 
a. verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Dream it 
b. Dream it van Evi Duson met Belgisch ondernemingsnummer BE0727.588.387
c. Huurder of wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: huurder a), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: huurder b) welke tot Dream it in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Dream it gesloten overeenkomst. met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd. 
d. Overeenkomst: de tussen Dream it en huurder aangegane huurovereenkomst, waarop onderstaande verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn. 
e. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van Dream it (en/of huurder).
f. Aanbod: de door een huurder aan Dream it gegeven schriftelijke of mondelinge opdracht, bestelling of reservering. 
g. Huurcontract: de ter bedrijf van Dream it afgesloten/opgemaakte, op schrift gestelde overeenkomst in geval van een verhuur.
h. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst door huurder aan Dream it verschuldigd is.  i. Gegevens: van de offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.
j. Gebrek(en): een aan Dream it toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert. 
k. Dagwaarde: de nieuwprijs van het artikel per schadedatum/datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd en/of staat van het verloren gegane of beschadigde artikel

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Dream it en op alle door Dream it aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Meerbepaald zijn de verhuurvoorwaarden van toepassing op door Dream it aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een huurder. 

2.2 Indien de huurder in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Dream it wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de huurder daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.  
2.4 De huurder met wie eenmaal met toepassing van deze verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de verhuurvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem/haar en Dream it.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien de verhuurder Dream it een huurcontract met de huurder heeft afgesloten. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop het huurcontract door de huurder is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
3.2 Het huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De  huurder wordt geacht met de inhoud van het huurcontract in te stemmen, door ondertekening/bevestiging van het huurcontract stemt de huurder met de inhoud hiervan in.  3.3 Dream it heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren. 
3.4 In afwijking van het in artikel 3.1 bepaalde, kan een overeenkomst ook tot stand komen doordat Dream it, na ontvangst van een aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan. 

Artikel 4: Inhoud van de overeenkomst 

4.1 De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door het huurcontract en hetgeen in de verhuurvoorwaarden is bepaald. 
4.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Dream it of namens Dream it gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Dream it slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd. 
4.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte gegevens, aanvaardt Dream it geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan. 
4.4 Slechts indien de huurder aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de overeenkomst en/of de door Dream it verstrekte gegevens, dat de huurder in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de huurder het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dream it is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden. 
4.5 Dream it is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren (derdeverhuurder). 

Artikel 5: Huurperiode 

5.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek: 
a. Indien is bedongen dat de huurder het gehuurde materiaal op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materiaal door Dream it aan de huurder wordt overhandigd; 
b. Indien is bedongen dat Dream it de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Dream it het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. de huurtermijn eindigt feitelijk: 
a. Indien is bedongen dat huurder het gehuurde materiaal op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materiaal door de huurder aan Dream it is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs; 
b. Indien is bedongen dat Dream it het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de huurder, op de datum zoals in volgend artikel.

Artikel 6: Levering en ophaling 

6.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Dream it in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Dream it niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn. 
6.2 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de huurder: 
a. Bij levering van Dream it op het moment van feitelijke bezitsverschaffing; 
b. Bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen. 
6.3. Feestpakketten met tentjes voor slaapfeestjes 
a. Levering 
Het bezorgen van slaappakketten wordt gepland na afspraak op de dag van huur, tenzij anders overeengekomen. Exacte tijdstippen zullen proberen we te respecteren maar bij vertraging door omstandigheden (laattijdige terugbezorging, overmacht, verkeershinder, …) kan er afgeweken worden van het afgesproken tijdstip van levering.  Bij levering op een verkeerde locatie omdat het verkeerde adres werd doorgegeven en we alsnog naar juiste adres (kunnen) rijden zal er een kost van 25 euro worden aangerekend.  De klant is verantwoordelijk voor het voorzien van een lege ruimte (afmetingen afhankelijk van het aantal tentjes) en één stopcontact van 220V. Er dient telkens iemand aanwezig te zijn bij levering en ophaling dewelke instructies geeft waar de tentjes mogen worden geplaatst. Indien er vooraf schriftelijk duidelijke afspraken werden gemaakt kan dit geleverd worden zonder de aanwezige verantwoordelijke persoon. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de huurder is achtergelaten, rust op huurder b uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.  Het is aan de verhuurder om de nodige plaats te voorzien voor het parkeren van de wagen van Dream it voor lossing. Indien hier parkeerkosten aan verbonden zijn zullen deze worden doorgerekend aan de huurder. 
b. Plaatsing 
Voor plaatsing dient er steeds voldoende vrije ruimte voorzien te worden – voorzie per tentje een ruimte van 1,2m breed x 2,0m diep. Het slaappakket met tentjes moet ten allen tijde op de geleverde en geplaatste locatie blijven staan. De tentjes en hun aankleding en inrichting zijn licht ontvlambaar en mogen in geen enkel geval in de buurt van open vuur geplaats worden noch in contact met warmtebronnen.
c. Ophaling 
De huurder zal alles in het werk stellen voor een vlotte ophaling. 
d. Betaling 
De betaling gebeurt cash bij levering, tenzij schriftelijk anders afgesproken. 
e. Schade 
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan bij een normaal gebruik van de materialen. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van de tentjes en hun toebehoren te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de weder afgifte, met afstand tot elk recht op verhaal ten lasten van de verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de levering of ophaling van de gehuurde goederen (bvb. beschadiging van gras, tuin of als we een levering door huis doen). Levering door huis of door een locatie met <1m doorgang is volledig de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De risico’s en  schade veroorzaakt bij passage langs kleine doorgangen en/of opstappen of trappen is ten laste van de huurder. 
f. Gebruik 
De tentjes mogen enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene. Het is verboden om op de tentjes te klimmen, hangen en naar beneden te trekken. het is verboden om eten, drinken, huisdieren, balpennen (inkt), speelgoed, scherpe voorwerpen, ... in de tentjes te gebruiken. De tentjes mogen niet met schoenen betreden worden. De tentjes zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen.
g. Hygiëne en onderhoud  
Indien wij na verhuring abnormale bevuiling vaststellen zullen wij genoodzaakt zijn extra reinigingskosten aan te rekenen.  Het gebruik van water, zand, modder, schmink, confetti, nagellak en andere is verboden in de tentjes.
h. Algemene bepalingen 
Indien Dream it onafhankelijk van zijn eigen wil, zijn verbintenis niet na kan komen, kan de huurder hiervoor geen schadevergoeding eisen. 
De materialen blijven vanaf levering tot het moment van ophaling, ook indien Dream it wegens omstandigheden niet op de vooraf doorgegeven tijdstippen aanwezig kan zijn, ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder met betrekking tot schade, diefstal en goede staat van het artikel. 
Indien aan bovenstaande voorwaarden bij levering niet is voldaan kan Dream it beslissen de artikelen opnieuw mee te nemen. Het totaalbedrag van de huur blijft echter verschuldigd.

Artikel 7: Retournering en risico 

7.1 Na de in de op schrift gestelde vermelde einddatum, blijft de huurder nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 10. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18:00 uur op de voornoemde tweede werkdag. 
7.2 De zaken dienen gesorteerd, geordend en gestapeld op de hiervoor geleverde wijze (dozen, kisten, …),  geretourneerd te worden. de verpakking die bij de gehuurde zaken hoort blijft bij de huurder t.b.v. de kwaliteit tenzij anders overeengekomen.
7.3 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van Dream it  gecontroleerd. Als de huurder bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, is de controle door Dream it bindend, en zullen de kosten hiervan aan de huurder worden doorbelast. 
7.4 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de huurder ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel het eigen risico) aan de huurder doorbelast. Indien de huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/ tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door Dream it bindend. 

 

 

Artikel 8: Prijzen 

8.1 Slaappakketten met tentjes 
a.  De huurprijzen, zoals omschreven op de website van Dream it, zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 24 uur.
b. De prijzen zijn inclusief BTW.

c. Prijzen, zoals omschreven op de website van Dream it, binden Dream it slechts na een orderbevestiging. Hiervoor dienen deze prijzen te worden gezien als niet -bindende richtlijnen.  

 

Artikel 9: Verplichtingen van de huurder 

9.1 De huurder/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/ of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen.
9.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de huurder na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.  
9.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Dream it wordt geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 10.5 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door Dream it, aan de huurder de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal.
De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd. Indien de huurder binnen de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de huurder in dit geval tevens de dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan Dream it verschuldigd.
9.4 De huurder retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van Dream it als deze waar de overeenkomst werd opgemaakt.  
9.5 De huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Dream it te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De huurder dient de zaken op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in juiste tassen, bakken etc. te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren wordt in rekening gebracht. Het reinigen van het beddengoed valt niet ten laste van de huurder en is inbegrepen in de huurprijs.
9.6 De huurder verplicht zich ertoe Dream it te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Dream it hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dream it, op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven in artikel 19, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/ beschikbaarstelling.  
9.7 De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal.

 

 

Artikel 10: Schade en verlies 

10.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de huurder voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan en uiterlijk bij het terugbezorgen, onmiddellijk via telefonisch contact op het nummer 0479 66 10 55 worden gemeld en hier opvolgend schriftelijk via mail. 
10.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Dream it te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is de huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Dream it te overhandigen. 
10.3 Bij diefstal waarvan aangifte werd gedaan bij de politie , wordt de datum waarop de zaak/zaken(vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode aanvaard. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 5 omschreven wijzen. 
10.4 Indien de huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Dream it te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering. 
10.5 Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de huurder zich de schade aan Dream it te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn vermeerderd met 10% administratiekosten. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de huurderaansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Dream it geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.). 
10.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door Dream it reeds de dagwaarde aan de huurder is doorbelast en die later alsnog door de huurder wordt gevonden en geretourneerd, is de huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Dream it in mindering gebracht op de aan de huurder te retourneren vergoeding van de dagwaarde. 
10.7 De door of namens Dream it gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder. De huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de huurder wordt uitgevoerd, door een door Dream it aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Dream it wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Dream it.

10.8 De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft. 

 

 

Artikel 11: Vervoer 

11.1 De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. 

 

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid Dream it

12.1 De aansprakelijkheid van Dream it is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van Dream it. Tevens is de aansprakelijkheid van Dream it beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
12.2 De aansprakelijkheid van Dream it kan nimmer het orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur) teboven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd. 
12.3 Huurder b zal Dream it vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak. 
12.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum. 

 

 

Artikel 13: reclame 

13.1 De huurder zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de huurder alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld. 
13.2 Klachten van de huurder die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de huurder binnen 2 uur na levering, telefonisch op 0479 66 10 55 en via mail op info@ddreamit.com aan Dream it gemeld te worden. 
13.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de huurder binnen 24 uur na ontdekking hiervan aan Dream it ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld. 
13.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 10, dient de huurder dit binnen 24 uur na het ontstaan ervan aan Dream it te melden. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan Dream it de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/ tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door Dream it. 
14.5 Ieder vorderingsrecht van de huurder jegens Dream it, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien: 
a. De schade en/of de gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2,3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Dream it ter kennis zijn gebracht; 
b. De huurder geen/onvoldoende medewerking aan Dream it verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; 
c. De huurder de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden; 
d. De huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Dream it aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren; 
e. De zaak na ontdekking van de gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet. 
f. Aan Dream it geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4. 

 

 

Artikel 14: Betaling 

14.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het orderbedrag, onmiddellijk bij levering door Dream it of bij afhaling van het gehuurde, contant te worden voldaan. 
14.2 Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het orderbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. na 14 dagen is 2% kredietbeperking van toepassing. de termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van Dream it is de huurder niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.  
14.3 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van Dream it of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank, geldt de dag van creditering van de rekening van Dream it als de dag van betaling. 
14.4 Indien de huurder niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Als dan betaalt de huurder, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 340,- alles exclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt indien incasso door Dream it mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde van de huurder of voor diens risico komend beletsel. 
14.5 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien huurder meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort. 
14.6 Tevens heeft Dream it, indien de huurder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op: 
a. Opschorting van de uitvoering van die overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld; 
b. Gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Dream it tot enige schadevergoeding is gehouden; 
c. Vergoeding van de door Dream it geleden schade. 
14.7 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de huurder, zullen alle overeenkomsten met de huurder zijn ontbonden, tenzij Dream it de huurder binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is Dream it, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffendeovereenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Dream it verder toekomende rechten. 
14.8 In elk van de in lid 6 en 7 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Dream it op de huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is de klantgehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft Dream it het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de huurder en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Dream it geleden schade komen voor rekening van de huurder.  

 

 

Artikel 15: Niet-toerekenbare tekortkoming 

15.1 Indien Dream it, wegens overmacht, enige verplichting jegens de huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden. 
15.2 Dream it is niet tot enige schadevergoeding jegens huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen. 
15.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Dream it die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dream it gevergd kan worden. hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Dream it, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie. 

 

 

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 

16.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Dream it, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering.
De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft. 

16.2 De huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van Dream it niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden of
te verpanden behoeve van derden te bezwaren. 
16.3 De huurder zal Dream it onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Dream it hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan Dream it op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.  
16.4 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de huurder per overeenkomst een waarborgsom van € 120,00 per pakket van 4 tentjes en met een vermeerdering van € 20 euro per extra bevestigd tentje verschuldigd zijn. 
16.5 Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Dream it de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Dream it op schadevergoeding. 
16.6 De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de overeenkomst heeft Dream it echter het recht om door de huurder verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de huurder aan al haar verplichtingen heeft voldaan. 

 

 

Artikel 17: Verzekering en afkoopregelingen 

17.1 Conform artikel 10 is de huurder aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. de huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde. 

 

 

Artikel 18: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze 

18.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze verhuurvoorwaarden of van overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Dream it en huurder zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling. 
18.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Dream it gesloten overeenkomst, zullen naar keuze van Dream it  worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de zetel van Dream it onder exclusieve toepassing van het Belgische recht. 
18.3 Dream it behoudt zich het recht voor de huurder in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt. 
18.4 In afwijking van het vooraanstaande zullen geschillen met huurder a worden berecht door de rechter die volgens het commune recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

bottom of page